Verkeersregelinstallaties

 

X Stream  bestrijkt het hele proces  rondom de realisatie en beheer van verkeersregelinstallaties:  

Beleid / advies

Opstellen beleidsnota’s, Uitgangspuntennotities, Verrichten verkenningen naar kruispuntoplossingen

Ontwerp / Bestek

Opstellen verkeersregelkundig ontwerp en specificatie van de VRI,  Begeleiding bij opstellen en uitvoering bestekken

Regelingen

Programmering regelapplicaties in CCOL 70

Optimalisatie / Evaluatie

Observatie verkeersafwikkeling en doorvoeren verbeteringen in VRI

Beheer

Maandelijkse monitoring en rapportage werking VRI

Instructie

Uitleg werking VRI aan beheerders

“Wist u dat X Stream ook over een KAR-test voorziening beschikt zodat op straat de  prioriteitsingrepen  getest kunnen.”